دوره های آموزشی

استقرار یک ساختار نظام مند برای مدیریت داده های صنعتی مستلزم آموزش کارشناسان بخش های کنترل تولید، برنامه ریزی تولید و مدیریت انرژی می باشد. این شرکت با تجربه های موفق در زمینه ساماندهی داده های صنعتی، دوره های آموزشی کاربردی مربوط به کنترل تولید، برنامه ریزی تولید و مدیریت انرژی مختص کارشناسان و مدیران شرکت های صنعتی را طراحی و تدوین نموده است. گذراندن این دوره های آموزشی می تواند کارشناسان بخش های یاد شده را در استقرار سیستم های ساخت یافته کنترل و مدیریت داده های تولید و انرژی یاری رساند.

خانه > محصولات و خدمات > دوره های آموزشی